Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla EXIT OFİS MOBİLYALARI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir

KVKK’nın Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10. maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel Verilerin İşlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili Kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma Yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü, ifade eder.

İLGİLİ KİŞİ

Kişisel Verileri Koruma Kanununa göre bir mal veya hizmet alan kişiler, Ürün Veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmaktadır. Amir hükme göre tarafımızdan hizmet alan siz, kanunca ve tarafımızca İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

KVKK 5.maddesi 2. fıkrası uyarınca; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebi ile Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diyetisyen danışan ilişkisinin kurulması, kişiye özel hazırlanması gereken beslenme programlarının danışan tarafından yerine getirilip getirilmediğinin değerlendirilmesi ve taraflarca alınacak hizmete ilişkin akdedilen sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak amacıyla danışanın isim soyadı, telefon numarası, mail adresi, boyu, yaşı, kilosu, sağlık durumu ile ilgili tahlilleri, kullanılan ilaçlar, yapılan spor ve bunlarla ilgili ayrıntılı bilgileri kaydetmek, kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenleme; mevzuat, yetkili kurum ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyularak kişisel verileriniz tarafımızca işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz KVKK 28. maddesi çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Elde edilen kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlara uygun olarak kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilmektedir. Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta ve izinsiz ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece çalışma ekibimiz dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlıklı beslenme hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda tarafımızın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE ALAKALI HAKLARINIZ

İlgili Kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14.maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikayette bulunulamaz.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu 11.madde uyarınca tarafımıza başvurmanız halinde kişisel verilerinizle ilgili;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Haklarınızı veri sorumlusu EXIT OFİS MOBİLYALARI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.’ne başvurarak kullanabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Başvurunuzu;

OVAAKÇA EĞİTİM MAH. İSTANBUL CD. NO:726/1 OSMANGAZİ/BURSA adresine yazılı olarak veya tarafımıza bildirdiğiniz mail adresiniz ile [email protected] adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’den ulaşabilirsiniz.

EXIT OFİS MOBİLYALARI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.